II Liceum Ogólnokształcące


II LO

Uczymy i wychowujemy dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu to szkoła o pięknych tradycjach, szlachetnych nauczycielskich i uczniowskich postawach oraz osiągnięciach, z których jesteśmy i zawsze będziemy dumni.

Jesteśmy szkołą, która z sukcesem realizuje założenia pozwalające przygotować młodzież do rzeczywistości XXI wieku.

Jesteśmy szkołą dialogu – świadomą, że w społeczeństwie informacyjnym tradycyjne role nauczyciela i ucznia odchodzą bezpowrotnie w przeszłość; świadomą, że nadszedł czas, by wypracować nowe, odmienne od utrwalonych, wzorce funkcjonowania tych relacji.

Jesteśmy szkołą, która rozumie, że jednym z jej zadań fundamentalnych jest modelowanie systemu wartości, kształtowanie postaw i przekonań, które młody człowiek wyniesie poza mury szkoły – w świat zewnętrzny, w prawdziwe życie, w dorosłość.

Jesteśmy szkołą kładącą nacisk na samodzielne zdobywanie przez ucznia wiedzy, dającą mu poczucie podmiotowości. Dzięki temu rozbudzamy w młodzieży gotowość i zdolność do suwerennego, w pełni autonomicznego i odpowiedzialnego określania swoich życiowych i zawodowych celów.

Jesteśmy szkołą posiadającą wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną – wielu z uczących to nauczyciele dyplomowani, także ludzie nauki, legitymujący się tytułami doktorskimi. Nasi pedagodzy pracują z zaangażowaniem i entuzjazmem, dbają o to, by stwarzać uczniom szansę na samodzielne poszukiwania myślowe, kontemplatywność, na stawianie pytań, mnożenie ich. W konsekwencji motywujemy młodzież do intelektualnego wysiłku, do podejmowania ciągle nowych wyzwań, dzięki czemu uczniowie II Liceum z zamiłowaniem realizują własne pasje na różnorodnych płaszczyznach aktywności społecznej, twórczej oraz naukowej.

Jesteśmy szkołą realizującą Program Międzynarodowej Matury, otwierający młodzieży wstęp na najbardziej renomowane światowe uczelnie. Nasi uczniowie osiągają na egzaminach końcowych oceny znacznie przekraczające średnią światową.

Jesteśmy szkołą uczącą efektywnie, co potwierdza od lat znakomita – 100% – zdawalność egzaminu maturalnego. Możemy poszczycić się także imponującą liczbą laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, stawiającą nas w rzędzie najlepszych szkół w kraju. Dzięki sukcesom maturalnym i olimpijskim, w tegorocznym Rankingu Szkół Olimpijskich Perspektywy 2020 II LO zajęło pierwsze miejsce w Wielkopolsce, utrzymując tym samym przyznany nam przed laty tytuł Złotej Szkoły.

Jesteśmy szkołą proponującą ciekawe, innowacyjne projekty edukacyjne, takie jak: CAS (Creativity – Activity – Service), Debaty Oksfordzkie, projekty badawcze Group 4 Project, Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu, Edukacja Prawna we współpracy z Sądem Apelacyjnym i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu, międzynarodowy projekt „Jugend debattiert” organizowany przez Goethe Institut i ZFA, Erasmus Plus i inne.

Jesteśmy szkołą realizującą rozszerzone programy nauczania języków obcych. Co roku nasi uczniowie przystępują do międzynarodowych egzaminów, sprawdzających kompetencje z zakresu języka niemieckiego DSD II. Doskonaleniu znajomości języków obcych i poznawaniu innych kultur służą ponadto wymiany z Hanowerem i Utrechtem w Holandii, a także z Saumur nad Loarą oraz organizowane corocznie Dni Frankofonii i Festiwal Piosenki Francuskiej.

Jesteśmy szkołą kładącą nacisk na humanizację stosunków międzyludzkich – humanizację niezbędną w prawidłowym, godnym i uczciwym, funkcjonowaniu młodych ludzi we współczesnym świecie. Wielu spośród naszych podopiecznych to wspaniali, pełni temperamentu aktywiści, liderzy, inicjatorzy niezliczonych działań środowiskowych. To młode, nastawione prospołecznie osoby, otwarte na innych i otaczający świat. Kształtowaniu takich postaw służy nasza aktywność wolontariacka i społecznikowska, której dobrą wizytówką mogą być organizowane od wielu lat Koncerty Charytatywne II Liceum.

Jesteśmy szkołą, w której prężnie działa Samorząd Uczniowski – upodmiotowiony i traktowany z powagą. Uchwalona przez SU „Konstytucja Uczniów” została uznana za jedną z najlepszych w Polsce i nagrodzona przez Fundację Stefana Batorego i Helsińską Fundację Praw Człowieka. Samorząd jest organizatorem wielu odbywających się w murach II Liceum uroczystości, a jego swoistym znakiem firmowym są Śniadania w Dwójce, dzięki którym gościliśmy w naszych progach najznamienitsze postaci polityki, nauki, kultury i sportu.

Dane kontaktowe